Àâòîðàçáîðêà, çàï÷àñòè, äèàãíîñòèêà, ñåðâèñ BMW â Ðîñòîâå-íà-Äîíó | òåë.: +7 (928) 768-42-70 | mail: info@bmw61.ru


åñëè ó âàñ åñòü âîïðîñû,
îñòàâüòå ñâîé íîìåð
è ìû âàì ïåðåçâîíèì


Ñïàñèáî!

Âàøà çàÿâêà ïðèíÿòà,
ìû ñâÿæåìñÿ ñ âàìè
â áëèæàéøåå âðåìÿ!


BMW 1-ñåðèÿ

1er (F20) Hatchback 5-dr

Ìîäèôèêàöèÿ Êîëè÷åñòâî äâåðåé Ìîùíîñòü
(ë.ñ.)
Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü
(êì/÷àñ)
Âðåìÿ ðàçãîíà (0-100 êì/÷)
(ñ)
Îáúåì òîïëèâíîãî áàêà
(ë)
Íà÷àëî âûïóñêà Îêîí÷. âûïóñêà
116d (116Hp) 5 116 200 10.3 (10.7) 52 2011 -
116i (136Hp) 5 136 210 8.5 (9.1) 52 2011 -
118d (143Hp) 5 143 212 8.9 52 2011 -
118i (170Hp) 5 170 225 (222) 7.4 (7.5) 52 2011 -
120d (184Hp) 5 184 228 7.2 (7.3) 52 2011 -

1er (E87) Hatchback 5-dr

Ìîäèôèêàöèÿ Êîëè÷åñòâî äâåðåé Ìîùíîñòü
(ë.ñ.)
Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü
(êì/÷àñ)
Âðåìÿ ðàçãîíà (0-100 êì/÷)
(ñ)
Îáúåì òîïëèâíîãî áàêà
(ë)
Íà÷àëî âûïóñêà Îêîí÷. âûïóñêà
116d (116Hp) 5 116 201 10.3 53 2009 2011
116i (115Hp) 5 115 201 10.8 50 2004 2011
116i (122Hp) 5 122 204 (202) 10.1 (11.1) 53 2007 2009
116i (122Hp) 5 122 204 9.9 53 2009 2011
118d (122Hp) 5 122 201 10 50 2004 2007
118d (136Hp) 5 136 53 2007 2011
118d (143Hp) 5 143 210 8.9 (9) 53 2007 2011
118i (129Hp) 5 129 208 9.4 50 2004 2007
118i (136Hp) 5 136 210 9.4 53 2007 2011
118i (143Hp) 3 143 210 (202) 8.7 (9.3) 53 2007 2011
120d (163Hp) 5 163 220 (215) 7.9 (8.2) 50 2004 2007
120d (177Hp) 5 177 228 (226) 7.5 (7.7) 51 2007 2011
120i (150Hp) 5 150 217 (214) 8.7 (9.2) 50 2004 2007
120i (156Hp) 5 156 215 8.6 53 2007 2011
120i (170Hp) 5 170 224 (222) 7.7 (8.3) 53 2007 2011
123d (204Hp) 5 204 236 7.1 51 2007 2011
130i (258Hp) 5 258 250 6.1 53 2005 2011
130i (265Hp) 5 265 250 6.1 53 2005 2009

1er (E82) Coupe

Ìîäèôèêàöèÿ Êîëè÷åñòâî äâåðåé Ìîùíîñòü
(ë.ñ.)
Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü
(êì/÷àñ)
Âðåìÿ ðàçãîíà (0-100 êì/÷)
(ñ)
Îáúåì òîïëèâíîãî áàêà
(ë)
Íà÷àëî âûïóñêà Îêîí÷. âûïóñêà
118d (143Hp) 2 143 210 9 (9.1) 53 2007 -
120d (177Hp) 2 177 228 (226) 7.6 (7.8) 53 2007 -
120i (170Hp) 2 170 224 (222) 7.8 (8.4) 53 2009 -
123d (204Hp) 2 204 238 (236) 7 (7.1) 53 2007 -
125i (218Hp) 2 218 245 (243) 6.4 (7) 53 2007 -
135i (306Hp) 2 306 250 5.3 (5.2) 53 2007 -

1er (E81) Hatchback 3-dr

Ìîäèôèêàöèÿ Êîëè÷åñòâî äâåðåé Ìîùíîñòü
(ë.ñ.)
Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü
(êì/÷àñ)
Âðåìÿ ðàçãîíà (0-100 êì/÷)
(ñ)
Îáúåì òîïëèâíîãî áàêà
(ë)
Íà÷àëî âûïóñêà Îêîí÷. âûïóñêà
116d (116Hp) 3 116 201 10.3 53 2009 -
116i (115Hp) 3 115 200 10.8 50 2007 -
116i (122Hp) 3 122 53 2007 2009
116i (122Hp) 3 122 202 10.7 53 2009 -
118d (143Hp) 3 143 210 8.9 (9) 53 2007 -
118i (136Hp) 3 136 208 9.3 53 2007 -
118i (143Hp) 3 143 208 9.2 53 2007 -
120d (177Hp) 3 177 226 7.7 51 2007 -
120i (156Hp) 3 156 215 8.6 53 2007 -
120i (170Hp) 3 170 222 8.3 53 2007 -
123d (204Hp) 3 204 236 7.0 51 2007 -
130i (258Hp) 3 258 250 6.1 53 2009 -
130i (265Hp) 3 265 250 6.1 53 2007 2009

1er (E88) Cabrio

Ìîäèôèêàöèÿ Êîëè÷åñòâî äâåðåé Ìîùíîñòü
(ë.ñ.)
Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü
(êì/÷àñ)
Âðåìÿ ðàçãîíà (0-100 êì/÷)
(ñ)
Îáúåì òîïëèâíîãî áàêà
(ë)
Íà÷àëî âûïóñêà Îêîí÷. âûïóñêà
118d (143Hp) 2 143 208 9.5 (9.6) 53 2008 -
118i (143Hp) 2 143 210 (208) 9.3 (10.1) 53 2008 -
120d (177Hp) 2 177 222 (220) 8.1 (8.2) 53 2008 -
120i (170Hp) 2 170 220 (218) 8.4 (9) 53 2008 -
123d (204Hp) 2 204 230 7.5 (7.6) 53 2008 -
125i (218Hp) 2 218 238 (236) 6.8 (7.4) 53 2008 -
128i (230Hp) 2 230 240 5.7 (6.4) 53 2008 -
135i (306Hp) 2 306 250 5.6 (5.5) 53 2008 -


Äâèãàòåëè BMW;

×èòàòü...

BMW áîëüøå âñåãî èçâåñòíà ñâîèìè ðÿäíûìè øåñòèöèëèíäðîâûìè äâèãàòåëÿìè.

Ïîäðàçäåëåíèå ///M;

×èòàòü...

Ïîäðàçäåëåíèå, íàçâàííîå BMW Motorsport GmbH, áûëî ñîçäàíî â ìàå 1972 ãîäà ðåøåíèåì ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ êîíöåðíà BMW.


Èñòîðèÿ ìàðêè;

×èòàòü...

Ôèðìà áûëà îñíîâàíà Êàðëîì Ôðèäðèõîì Ðàïïîì â îêòÿáðå 1913 ãîäà, ïåðâîíà÷àëüíî êàê ïðîèçâîäèòåëü àâèàöèîííûõ äâèãàòåëåé.

Ãàëåðåÿ;

Ñìîòðåòü.

Ðàçëè÷íûå ôîòîãðàôèè ïî òåìàòèêå.